Entradas

SCHAÜBLE FRENTE A DRAGHI (Es) SCHAÜBLE VS. DRAGHI (Es) SCHAÜBLE DRAGHIREN AURKA (Es)

Interview with Mario Draghi, President of the ECB

Low interest rates cannot continue for ever: German FinMin

Erdogan is on course to self-destruct

CEBR. World Economic League Table

The Volcker Rule: A triumph of complexity over common sense

Do the Saudis really control the terrorists they court?

Saudi Arabia Must Face Sept. 11 Victims in Revived Suit

9/11 Families Win Right to Sue Saudi Arabia

U.S. court revives 9/11 victims' case against Saudi Arabia

EKAI Center en NAIZ. RECONVERSION BANCARIA

Etxebizitza politikak gure inguruan (II): eskubidearen erregimena eta politika konparatuak

Investment and Investment Finance in Europe

EKAI Center-ASMOZ: JORNADA SOBRE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y BUENAS PRACTICAS

EL RETO DE LA FUSIÓN NUCLEAR (Es) THE CHALLENGE OF NUCLEAR FUSION (Es) FUSIO NUKLEARRAREN ERRONKA (Es)

Why were portions of Congressional report on 9/11 kept secret?

EL RETO DE LOS PAÍSES EMERGENTES (Es) THE CHALLENGE OF THE EMERGING COUNTRIES (Es) HERRIALDE EMERGENTEEN ERRONKA (Es)

EKAI Center en NAIZ. SINDICATOS E IMPULSO TECNOLOGICO

Mass murder in the Middle East is funded by our friends the Saudis

RUSSIA WILL USE NUKES IN CASE OF A STRIKE

Inside the Saudi 9/11 cover up

Políticas Anti-Crisis. RECONVERSION BANCARIA (Es) Anti-Crisis Policy. RESTRUCTURING THE BANKS (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. BANKUEN BERREGITURAKETAZ (Es)

EL EURO PIERDE LA CARRERA (Es) EURO LOSES THE RACE (Es) LASTERKETA GALTZEN ARI DA EUROA (Es)

Rate Scandal: Deutsche Bank's First Big Fine Won't Be Its Last

EKAI Center en EL ECONOMISTA: EXPANSION MONETARIA Y RESCATE BANCARIO

SINDICATOS E IMPULSO TECNOLOGICO (Es) UNIONS AND TECHNOLOGY BOOST (Es) SINDIKATUAK ETA SUSTAPEN TEKNOLOGIKOA (Es)

OECD's William White on G-20 , European Debt Crisis (BLOOMBERG TV)

EKAI Center en NAIZ: SOBRE COSTES LABORALES

Políticas Anti-Crisis en España. EN DEFENSA DEL PP (Es) Anti-Crisis Policy in Spain. STANDING UP FOR THE PP (Es) Krisiaren Aurkako Politikak Espainian. PP-REN ALDE (Es)

EKAI Group

WHY SHOULD YOU HIRE
EKAI Group
POR QUÉ CONTRATAR
A EKAI Group
ZERGATIK LAN EGIN
EKAI Group-EKIN
Since its launch in 2010, EKAI Group has quickly positioned itself as a reference adviser in local and regional entities, companies and the media.

We are more than a consultancy. We are also a think tank committed to economic and social development, to the real economy and to more efficient, active and participatory societies.

Hiring EKAI Group means taking a step forward in improving public and private management from a perspective committed to the future of our citizens.

If you want to hire our services, get in touch with us:

+34 943250104 
ekai@ekaicenter.eu 
Desde su puesta en marcha en 2010, EKAI Group se ha posicionado rápidamente como un asesor de referencia en entidades locales y regionales, empresas y medios de comunicación.

Somos más que una consultoría. Somos también un think tank comprometido con el desarrollo económico y social, con el impulso de la economía real y de sociedades más eficientes, activas y participativas.

Contratar a EKAI Group supone dar un paso adelante en la mejora de la gestión pública y privada desde una perspectiva comprometida con el futuro de nuestros ciudadanos.

Si quieres contratar nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros:
+34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu
2010ean lanean hasi ginenetik, segituan kokatu da EKAI Group erreferentziazko aholkulari gisa toki eta erregio mailako erakundeetan, enpresetan eta hedabideetan.

Aholkularitza bat baino zerbait gehiago gara. Ekonomia eta gizarte garapenarekin konprometitutako think tank delakoa gara ere. Bai eta ekonomia errealarekin eta gizarte eraginkorragoak, aktiboagoak eta partehartzaileagoekin ere.

EKAI Group-ekin lan egitea benetako aurrerapausua da kudeaketa publiko eta pribatuaren hobekuntzan, gure hiritarren etorkizunarekiko konpromisoaren ikuspegitik.

Gure zerbitzuak kontratatu nahi badituzu, jarri kontaktuan gurekin:
+34 943250104
ekai@ekaicenter.eu

WHAT WE DO:

- Consultancy

- Research

- Information

- Training

- Communication

QUÉ HACEMOS:

- Asesoría

- Investigación

- Información

- Formación

- Comunicación

GURE ZEREGINAK:

- Aholkularitza

- Ikerketa

- Informazioa

- Prestakuntza

- Komunikazioa
OUR MAIN WORKING FIELDS:

- Strategic information

- Strategic planning and management

- Local policy

- Regional, state and European policy

- Industrial Policy

- Financial Policy

- Budget Policy

- Participation, Cooperatives and Social Economy

- Geopolitics and International Economy
NUESTROS ÁMBITOS PREFERENTES:

- Información estratégica

- Planificación y gestión estratégica

- Políticas locales

- Políticas regionales, estatales y europeas

- Política Industrial

- Política Financiera

- Política Presupuestaria

- Participación, Cooperativas y Economía Social

- Geopolítica y Economía Internacional
GURE FUNTSEZKO LAN-ESPARRUAK:

- Informazio estrategikoa

- Planifikazioa eta kudeaketa estrategikoa

- Tokiko Politikak

- Erregio, estatu eta Europa mailako politikak

- Industria Politika

- Finantza Politika

- Aurrekontu Politika

- Partaidetza, Kooperatibak eta Gizarte Ekonomia

- Geopolitika eta Nazioarteko Ekonomia
EKAI Group is a member of the GAREN Businessmen Association
EKAI Group es miembro de la Asociación de Empresarios GAREN
GAREN Enpresarien Elkarteko kide da EKAI Group 

EKAI Journal
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center
20500 MONDRAGON Spain
Tel: +34 943 25 01 04
ekai@ekaicenter.eu