EKAI Journal. BAJAR SALARIOS O DISTRIBUIR EL TIEMPO DE TRABAJOSuscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu
"10. En cualquier caso, nos encontramos una y otra vez ante la necesidad de diferenciar entre crisis coyunturales y crisis estructurales. Da la impresión de que más de una empresa está aprovechando la crisis COVID-19 para intentar solucionar problemas estructurales anteriores. Algo similar a lo que parece estar sucediendo con una economía occidental que ya estaba al borde del estallido y que ahora parece querer justificar su propio hundimiento gracias al COVID-19.

11. Por supuesto, todo esto es una descripción teórica. En la realidad de las empresas, los intereses contradictorios de empresarios y trabajadores dificultan seriamente determinar cuáles son realmente las necesidades objetivas de la actividad empresarial y cuáles los intereses personales de maximización del beneficio por parte de empresarios e inversores".

VIDEO
El plan macabro de Putin: ¿Que EEUU y sus aliados se autodestruyan?... ¿tan malo es el tío Vladímir?Dirigente nicaragüense afirma que el Gobierno no ha renunciado al canal marítimoEEUU espera unirse con Rusia contra China: ¿sería viable su plan?

 

Una guía del Gobierno valenciano sobre educación sexual para adolescentes indigna a un colectivo feministaVIDEO
Putin sigue amargándole la vida a una OTAN que ya creía que Rusia estaba en quiebra y rendida

 
"10.  Nolanahi ere, behin behineko krisiak eta egiturazko krisiak bereizteko beharra dugu behin eta berriz. Badirudi enpresa bat baino gehiago COVID-19 krisiaz baliatzen ari direla aurreko egiturazko arazoak konpontzen saiatzeko. Antza denez, antzeko zerbait gertatzen ari da lehertzeko zorian zegoen mendebaldeko ekonomiarekin, COVID-19ri esker justifikatu nahi duela orain bere hondoratzea.
11. Hori guztia, noski, azalpen teorikoa da. Enpresen errealitatean, enpresaburuen eta langileen interes kontraesankorrek benetan zailtzen dute zehaztea zeintzuk diren enpresa-jardueraren behar objektiboak eta zeintzuk enpresaburuen eta inbertitzaileen mozkina maximizatzeko berezko interesak".
Economía Social y Gestión Pública
LAS COOPERATIVAS NO BAJAN LOS SALARIOS
 


"3.     Las referencias a que “las cooperativas” o “algunas cooperativas” han decidido “reducir salarios” como supuesto buen ejemplo para trabajadores y sindicatos son claramente desafortunadas.

4.     Las cooperativas no bajan los salarios porque en las cooperativas no hay salarios. Técnicamente, las retribuciones mensuales percibidas por los socios trabajadores se denominan “anticipos”. Y esto no es una mera palabra. Se debe al hecho de que, en realidad, aunque se cobren mensualmente, estas percepciones no son salarios sino beneficios. Más en concreto, “anticipos a cuenta” del beneficio final".Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa
KOOPERATIBEK EZ DITUZTE SOLDATAK JEISTEN
 


"1.     "Kooperatibek" edo "kooperatiba batzuek" "soldatak murriztea" erabaki dutela aipatzea, langileentzat eta sindikatuentzat adibide ona delakoan, zentzugabeak dira, argi eta garbi.

2.Kooperatibek ez dituzte soldatak jaisten, kooperatibetan ez dagoelako soldatarik. Teknikoki, bazkide-langileek hilero jasotzen dituzten ordainsariak "aurrerakinak" dira. Eta hau ez da hitz hutsa. Izan ere, hilero kobratzen badira ere, ordainsari horiek ez dira soldatak, mozkinak baizik. Zehazkiago, azken onuraren "konturako aurrerakinak".


Economía Social y Gestión Pública
LA AUTOGESTIÓN YUGOSLAVA COMO EXPERIENCIA HISTÓRICA

"8.      La autogestión yugoslava demostró también la viabilidad del establecimiento de un sistema autogestionario a partir de la acción política. En nuestro entorno, habitualmente pensamos en la expansión cooperativa como algo que compete fundamentalmente a las propias cooperativas y, en todo caso, a la libre creación de nuevas cooperativas por sus socios. El modelo de autogestión yugoslava (y también otros modelos como la cogestión alemana) demuestran la viabilidad técnica de una extensión al conjunto de la economía de sistemas de autogestión mediante la regulación legal imperativa. Evidentemente, ello requiere el contexto político adecuado. Un contexto que, en el caso de Yugoslavia, fue creado por la II Guerra Mundial, la fuerza e implantación social de las guerrillas partisanas y el posterior asentamiento del bloque socialista en el Este de Europa".Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa

JUGOSLAVIAKO AUTOGESTIOA ESPERIENTZIA HISTORIKO GISA

"8.Jugoslaviako autogestioak ekintza politikotik abiatutako sistema autogestionarioa ezartzea bideragarria zela ere erakutsi zuen. Gure inguruan, normalean, kooperatiben hedapena kooperatibei beraiei dagokien zerbait dela pentsatzen dugu, edo, izatekotan, bazkideek kooperatiba berriak askatasunez sortzeari dagokiola. Jugoslaviako autogestio-ereduak (baita beste eredu batzuek ere, hala nola Alemaniako kogestioak) autogestio-sistema guztiak ekonomia osora hedatzeko, aginduzko lege-erregulazioaren bidez, teknikoki bideragarria dela erakusten dute. Jakina, testuinguru politiko egokia eskatzen du horrek. Testuinguru hori, II. Mundu Gerraren, gerrilla partisanoen indar eta ezarpen sozialaren eta, ondoren, bloke sozialista Europa ekialdean finkatu izanaren ondorioz sortu zen Jugoslaviaren kasuan".

Economía Social y Gestión Pública
AUTOGESTIÓN E INVERSIÓN
 


"7.      Lógicamente, en cualquier sistema empresarial en el que los trabajadores tengan capacidad de decisión sobre salarios y sobre asignación de excedentes, las retribuciones laborales tenderán a ser superiores a las de un régimen de asalariado. Esto se evidencia claramente en cooperativas, sociedades laborales e incluso se ha afirmado con respecto a las empresas cogestionadas alemanas y de Europa continental.

8.      Sin embargo, en las empresas cooperativas siempre se mantiene una cierta tensión de contención salarial como consecuencia del riesgo de quiebra de la empresa. Esta era una de las razones fundamentales que llevaron a Yugoslavia a introducir reformas que, según algunos expertos, apuntaban en último término a la regulación de un sistema de cierre de empresas comparable con nuestros procedimientos concursales o quiebras en casos de empresas fallidas".


Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa
AUTOGESTIOA ETA INBERTSIOA
 

"1.      EKAI Center-ek, lan-kooperatiben kasuan azaldu duen moduan, "inbertitzeko pizgarria" deitu diogun horretan datza sakoneko arazoa. Logikoa denez, langileek ez dute ekimen publikoaren garapen ekonomikoarekiko interesik, ez eta inbertsioei ekiteko orduan inbertitzaile kapitalistaren irabazi-asmorik ere. Horrek, logikoa denez, inbertsio txikiagoa eragiten du, batez ere inbertsio estentsibo/hedatzaileen kasuan, aldi berean lanean intentsiboak diren neurrian.

2.Inbertitzaile publikoak hiru pizgarri mota izan ditzake jarduera horiei ekiteko:

A. Ekonomia-jarduera sustatzeko interes orokorra
B. Lanpostuak sortzeko interes orokorra.
C. Beste jarduera batzuk finantzatzeko baliogarriak diren mozkin erantsiak sortzea".


Economía Social y Gestión Pública
AUTOGESTION, SALARIOS Y PRECIOS

"7.      Lógicamente, en cualquier sistema empresarial en el que los trabajadores tengan capacidad de decisión sobre salarios y sobre asignación de excedentes, las retribuciones laborales tenderán a ser superiores a las de un régimen de asalariado. Esto se evidencia claramente en cooperativas, sociedades laborales e incluso se ha afirmado con respecto a las empresas cogestionadas alemanas y de Europa continental.

8.      Sin embargo, en las empresas cooperativas siempre se mantiene una cierta tensión de contención salarial como consecuencia del riesgo de quiebra de la empresa. Esta era una de las razones fundamentales que llevaron a Yugoslavia a introducir reformas que, según algunos expertos, apuntaban en último término a la regulación de un sistema de cierre de empresas comparable con nuestros procedimientos concursales o quiebras en casos de empresas fallidas".


Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa
AUTOGESTIOA, LANSARIAK ETA PREZIOAK


"7.      Logikoa denez, langileek soldatei eta soberakinen esleipenari buruz erabakitzeko ahalmena duten edozein enpresa-sistematan, lan-ordainsariak soldatapeko egitura batekoak baino handiagoak izango dira. Hori argi eta garbi ikusten da kooperatibetan, lan-sozietateetan eta Alemaniako eta Europa kontinentaleko enpresa kogestionatuei dagokienez.

8.      Hala ere, enpresa kooperatiboetan beti mantentzen da nolabaiteko tentsio bat soldatei eusteko, enpresaren porrot-arriskuaren ondorioz. Hori zen Jugoslaviak erreformak egitera eraman zuen funtsezko arrazoietako bat. Aditu batzuen arabera, azken buruan enpresak ixteko sistema bat arautuko litzakeen Jugoslavian, porrot egin duten enpresen kasuen gure konkurtso-prozedurekin alderatu zitekeena".

El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
COMO FUNCIONARIAN LAS FABRICAS SIN TRABAJADORES
 

"11. Recordemos, de todas formas, que, por muy interesante que resulte, el modelo de referencia de las “fábricas sin trabajadores” es sólo un modelo teórico que nos señala, eso sí, el previsible horizonte “histórico” resultado del constante incremento de la productividad del trabajo y de la intensidad de capital".


Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna
NOLA ERABILI LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK
 "11.  Gogora dezagun, dena den, "Langilerik gabeko lantegien" erreferentzia-eredua eredu teoriko bat besterik ez dela. Horrek adierazten digu, hori bai, lanaren produktibitatea eta kapitalaren intentsitatea etengabe handitzearen ondorioz aurreikusten den etorkizun "historikoa"".

El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
APORTACION DE CAPITAL Y FABRICAS SIN TRABAJADORES

"9.      Esto significa que, en este modelo teórico, la lógica de la inversión capitalista podría mantenerse mientras el modelo de “empresas sin trabajadores” se mantuviese en un único sector. En las empresas de este sector no se crearía apenas valor añadido pero el mercado podría retribuir la aportación de valor añadido trasladada por las inversiones de capital.

10. Sin embargo, la lógica “capitalista” de estas inversiones desaparecería en la medida en que el modelo de “empresas sin trabajadores” se extiende a más sectores del tejido productivo. La falta de creación de valor añadido haría cada vez más difícil que el mercado reconociera la creación de valor en el conjunto de la economía. Los beneficios de unos inversores sólo se conseguirían a costa de las pérdidas de otros".


Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna
KAPITAL-EKARPENA ETA LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK

"9.     Horrek esan nahi du, eredu teoriko honetan, inbertsio kapitalistaren logikari eutsi ahal izango litzaiokeela "langilerik gabeko enpresen" eredua sektore bakar batean mantentzen den bitartean. Sektore horretako enpresetan ez litzateke ia balio erantsirik sortuko, baina merkatuak kapital-inbertsioengatik lekualdatutako balio erantsiaren ekarpena ordain lezake.

10. Hala ere, inbertsio horien logika "kapitalista" desagertu egingo litzateke, "langilerik gabeko enpresen" eredua ekoizpen-sareko sektore gehiagotara hedatzen den heinean. Balio erantsia ez sortzeak gero eta zailagoa egingo luke merkatuak ekonomia osoan balioa sortzea aitortzea. Inbertitzaile batzuen mozkinak beste batzuen galeren kontura bakarrik lortuko lirateke".
"8.La gran pregunta es qué es lo que puede haber inducido a un ministro de un gobierno recién constituido y con aspiración a liderar un programa “de progreso” a complicar la proyección pública del propio gobierno de forma tan radical con unas declaraciones como éstas. Recordemos que no se trata de un ministro perteneciente al Partido Socialista ni tampoco a Unidas Podemos, y que cuenta con una larga trayectoria en el sector bancario. Es posible que estos datos, por sí mismos, tengan algún significado. Por el momento no tenemos información fiable como para aportar interpretaciones más concretas".


1.            “Todos sabíamos que la inmigración masiva acabaría en desastre”. Lo publicó en un artículo la periodista sueca Lena Mellin, conocida colaboradora del diario socialdemócrata “Aftonbladet” y tradicionalmente entusiasta defensora de las políticas pro-inmigración.

Más aún, Lena Mellin llega a titular su artículo: “Los líderes de los partidos deberían estar avergonzados de sí mismos”.

Suscribete gratis en: EKAI Journal