EKAI Journal. FORTALECER LA AFILIACION

Suscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu

TELEGRAM:  https://t.me/EKAIJournal


"1. Transcurrido el período electoral, y en plena resaca de análisis de los resultados, ahora es un momento adecuado para que los líderes políticos se replanteen su propio papel en la evolución socioeconómica del País Vasco. Las elecciones pueden ser un excelente instrumento para que la realidad política se adapte a las necesidades y los retos de cada país. Pero también una ocasión para aparentar que las cosas cambian sin que en realidad cambien.

2.      La realidad de fondo que deben ahora plantearse los agentes políticos vascos es qué hacer ante un país en clara decadencia social y económica y con un modelo de desarrollo del que se habla mucho pero que ya no existe. Y que no existe porque nosotros mismos llevamos más de una década dinamitándolo"."1.      Gaur egun, afiliazioa mantentzea eta indartzea da talde eta alderdi sozialdemokraten erronka konplexuenetako bat. Sarritan gertatzen da interpretazio derrotistak egitea herritarrek alderdi politikoetan afiliatzeko duten desafekzioaren saihestezintasunari buruz. Interpretazio horiek defendatzen dute gizarte modernoaren indibidualismoa eta motibaziorik eza dela, azken batean, desafekzio horren azpian dagoen arrazoia. Eta arazo horri aurre egitea ia ezinezkoa dela.

2.      Hala ere, azterketa zehatzagoa eskatzen du horrek. Esperientziak erakusten du egungo gizartea ere mugitu, aktibatu eta mobilizatu egiten dela horretarako arrazoiak aurkitzen dituenean. Gertatzen dena da pertsonek, alderdi politiko batean afiliatzeko edo ez afiliatzeko orduan ere, logikaz jokatzeko joera izan ohi dutela. Horrek esan nahi du, funtsean, alderdi batean afiliatzeak dakartzan alderdi negatiboek justifikazioa izan behar dutela".


El Futuro del Modelo de Desarrollo Vasco

RELANZAR EL MODELO DE DESARROLLO
 "1. Transcurrido el período electoral, y en plena resaca de análisis de los resultados, ahora es un momento adecuado para que los líderes políticos se replanteen su propio papel en la evolución socioeconómica del País Vasco. Las elecciones pueden ser un excelente instrumento para que la realidad política se adapte a las necesidades y los retos de cada país. Pero también una ocasión para aparentar que las cosas cambian sin que en realidad cambien.

2.      La realidad de fondo que deben ahora plantearse los agentes políticos vascos es qué hacer ante un país en clara decadencia social y económica y con un modelo de desarrollo del que se habla mucho pero que ya no existe. Y que no existe porque nosotros mismos llevamos más de una década dinamitándolo".

¿Por qué el mundo está viendo la supremacía de China?


¿Importan las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.?


El pacto Irán-China acelera las Nuevas Rutas de la Seda


El tiempo de poder de EEUU en un mundo unipolar ha terminado y no volverá


Las tropas saudíes que están cometiendo crimenes de guerra en Yemen se entrenan en Francia
Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna
GARAPEN EREDUA BERRINDARTU"1.      Hauteskunde-aldia igarotakoan, eta emaitzak aztertzeko biharamun betean, une egokia da orain buruzagi politikoek Euskal Herriko bilakaera sozioekonomikoan beren zeregina birplanteatzeko. Hauteskundeak tresna bikaina izan daitezke errealitate politikoa herrialde bakoitzaren beharretara eta erronketara egokitzeko. Baina baita aukera bat ere gauzak benetan aldatu gabe aldatzen direla pentsarazteko.
2.      Gainbehera sozial eta ekonomiko argian dagoen gurea bezalako herrialde baten eta asko hitz egiten den baina jada existitzen ez den gure garapen-eredu baten aurrean zer egin behar den planteatu behar dute orain euskal eragile politikoek. Eta ez da existitzen, guk geuk hamarkada bat baino gehiago daramagulako dinamitatzen".El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
 VALOR AÑADIDO Y FABRICAS SIN TRABAJADORES
 


"8.      La cuestión básica a plantearse sería la de hasta qué punto el mercado estaría dispuesto a pagar por los productos y servicios elaborados por estas empresas un precio suficiente para rentabilizar la actividad. Porque, en el fondo, no se percibe claramente cuál sería el valor añadido generado por las mismas"."8.     Planteatu beharreko oinarrizko kontua hauxe da: merkatua zenbateraino egongo litzatekeen prest enpresa horiek egindako produktu eta zerbitzuengatik jarduera errentagarri egiteko adinako prezioa ordaintzeko. Izan ere, funtsean, ez da argi ikusten horiek sortutako balio erantsia zein izango litzatekeen".

El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
EL MISTERIO DE LA ECONOMIA FEMINISTA
 


"10. El gran misterio de la economía feminista es precisamente la realidad del olvido de la misma por parte de los mismos sectores que se autoproclaman “feministas”: la izquierda corporativa dominante en Europa y los movimientos del actual feminismo reaccionario. Intentar articular la defensa de los derechos de la mujer en base a una inagotable palabrería a la vez que se esconde cuidadosamente el 99 por ciento del problema nos revela hasta qué punto estos movimientos están, en realidad, al servicio de los intereses corporativos".Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna
EKONOMIA FEMINISTAREN MISTERIOA


"10.      Ekonomia feministaren misterio nagusia da, hain zuzen ere, ekonomia ikuspuntu hori zein punturaino ahaztu duten, hain zuzen ere, beren burua "feministatzat" jotzen duten sektoreek: Europan nagusi den ezker korporatiboak eta egungo feminismo erreakzionarioaren mugimenduak. Emakumearen eskubideen defentsa hitz-jario agortezinean oinarrituta artikulatzen saiatzeak eta, aldi berean, arazoaren % 99 kontu handiz ezkutatzeak, mugimendu horiek benetan interes korporatiboen zerbitzura zenbateraino dauden erakusten digu".

El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
UNA GUERRA MUNDIAL PARA SALVAR EL CAPITALISMO
 


"4.     Es conocido que un importante sector de la oligarquía corporativa occidental viene apostando por un conflicto bélico mundial contra Rusia y China tanto por razones geopolíticas como económicas. El objetivo sería neutralizar políticamente a ambos países, a la vez que se destruye fundamentalmente la capacidad industrial china, apropiándose de su mercado.
5.     Sin embargo, el contexto actual hace cada vez más difícil el éxito de estas estrategias. Por un lado, porque la capacidad nuclear de los grandes estados supone un evidente riesgo de aniquilación para todas las potencias participantes en el conflicto. Por otro lado, por el avance de Rusia en tecnología militar, que ha superado hace ya tiempo a Estados Unidos y mantiene con respecto a este país una ventaja tecnológica creciente".

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna
 
KAPITALISMOA SALBATZEKO MUNDU GERRA BAT
 "4.     Ezaguna da mendebaldeko oligarkia korporatiboaren sektore garrantzitsu bat Errusiaren eta Txinaren aurkako munduko gatazka belikoaren alde lanean ibili dela, bai arrazoi geopolitikoengatik bai eta ekonomikoengatik ere. Bi herrialdeok politikoki neutralizatzea izango litzateke helburua eta, aldi berean, batez ere txinatarren gaitasun industriala suntsitu, beren merkatuez jabetuz.
5.     Hala ere, egungo testuinguruak gero eta zailago egiten du estrategia horien arrakasta. Batetik, estatu handien oraingo ahalmen nuklearraren ondorioz, gatazkan parte hartzen duten potentzia guztiak hondatzeko arrisku nabarmena dakarrelako. Bestalde, Errusiak teknologia militarrean egin duen aurrerapenagatik; izan ere, aspaldi gainditu du Estatu Batuak, eta gero eta abantaila teknologiko handiagoa du herrialde horrekiko".


El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
LA EXPLOSION DE LA INTENSIDAD DE CAPITAL


"11.   Si esto fuese cierto, nos encontraríamos con un impacto negativo sobre la rentabilidad de la mayor intensidad de capital que –durante estos años- se ha intentado compensar por distintas vías sin éxito. Según algunos autores, la historia del capitalismo es una creciente búsqueda de vías de rentabilización de las inversiones que compensen la creciente intensidad de capital. Es posible que esta compensación no haya sido suficiente desde los años 70 y que ésta sea la razón fundamental del continuado aletargamiento de la economía occidental, sólo compensado con un constante incremento de deuda destinado a mantener artificialmente el ritmo de crecimiento".
"11.      Hori egia balitz, kapital sakontzeak errentagarritasunean izandako inpaktu negatiboa bide desberdinetatik konpentsatzen saiatu gara urte hauetan, baina arrakastarik gabe. Autore batzuen arabera, kapitalaren intentsitate gero eta handiagoa konpentsatuko duten inbertsioen errentagarritasun-bide berriak etengabe bilatzea izan da, neurri batean, kapitalismoaren historia. Baliteke konpentsazio hori 70eko hamarkadatik aurrera nahikoa ez izatea, eta hori izatea mendebaldeko ekonomiaren etengabeko asalduraren funtsezko arrazoia, hazkunde-erritmoa artifizialki mantentzera bideratutako zorraren etengabeko gehikuntzarekin soilik konpentsatuta".1.      Si partimos del supuesto verosímil de que el capitalismo occidental se encuentra en una situación de crisis estructural, probablemente desde la crisis de los años 70, aunque ocultada de forma sistemática a través del endeudamiento, el futuro del sistema no parece claro a medio plazo.
2.      Durante estas décadas, junto al creciente y disparatado sobre-endeudamiento, las corporaciones empresariales –a través de la colaboración de los respectivos gobiernos- han recurrido a todo tipo de medidas estructurales destinadas a impulsar los resultados empresariales. El progresivo cuestionamiento del estado de bienestar, la contención o reducción salarial, la sobre-explotación masiva de mano de obra barata (mano de obra femenina en primer lugar y mano de obra inmigrante extranjera posteriormente), la deslocalización, el acoso y debilitamiento sindical, … Todo ello no ha sido suficiente para reavivar un capitalismo incapaz de crecer de forma continuada sin seguir endeudándose masiva y sistemáticamente.
3.      Si tenemos en cuenta la experiencia histórica de los dos últimos siglos, podemos entrever la posibilidad de que el capitalismo recupere su vitalidad a través de tres vías:
A.     La destrucción masiva de capital a través de una depresión al menos comparable con la de 1929
B.     La destrucción masiva de capital a través de un nuevo conflicto bélico internacional o mundial
C.     Una revolución energética.
4.      En teoría, cualquiera de estas vías podría permitir un renacimiento de la rentabilidad y de la inversión y, con ello, una nueva “época dorada” del capitalismo comparable quizás con la de la posguerra mundial.
5.      Las dos primeras opciones –que desarrollaremos en su momento- tienen un importante riesgo: son una solución para las empresas que sobrevivan. Los grupos corporativos que pusieran en marcha estos procesos deberían estar plenamente seguros de salir victoriosos de los mismos y no ser barridos entre los perdedores.
6.      La revolución energética tiene el inconveniente, por supuesto, de que su materialización depende del avance científico y éste no es fácil de planificar. Si tenemos en cuenta las expectativas actualmente existentes a muy largo plazo, sólo la energía de fusión nuclear parece reunir los requisitos necesarios para generar una auténtica revolución económica que, como hemos dicho, “salvara el capitalismo”.
7.      El problema es que las expectativas de utilización extensiva de la energía de fusión se remiten a un plazo entre 15 y 25 años. Plazo que, según algunos expertos, podría reducirse hasta 10 años con una multiplicación de los actuales esfuerzos internacionales.
8.      La explicación de por qué un cambio en las fuentes energéticas primarias es tan relevante para el modelo de desarrollo radica en que, frente a otros avances técnicos o tecnológicos, supone aumentos extraordinarios de la rentabilidad sin aumentos significativos de la inversión. Esto es lo que otorga a las revoluciones energéticas un papel estelar en el desarrollo industrial, al evitar la contradicción habitual del avance tecnológico que, a la vez que aumenta la productividad, tiende a disminuir la rentabilidad.
9.      Es sabido que Occidente se enfrenta ahora mismo a otro tipo de “revolución” energética centrada fundamentalmente en las energías renovables. Sin embargo, no se trata de una revolución motivada por la búsqueda de mayor eficiencia o productividad, sino basada en razones medioambientales. Las corporaciones occidentales están apostando masivamente por esta “revolución verde” pero con un objetivo de rentabilizar sus inversiones detrayendo recursos de los gobiernos. Es una válvula de escape ante las dificultades estructurales del modelo de desarrollo actual, pero que únicamente beneficiará a determinados sectores empresariales, a costa de los recursos públicos.
10. Si asentamos esta idea de la introducción masiva de la fusión nuclear como salvación del capitalismo, el reto actual desde la perspectiva del modelo de desarrollo europeo sería, probablemente, definir las bases del modelo “para los próximos 20 años” o, si se prefiere, para el período comprendido entre el momento actual, con el modelo neoliberal en crisis estructural, y el momento de generalización de la utilización de la fusión nuclear en el sistema productivo.  

"8.      La gran pregunta es qué es lo que puede haber inducido a un ministro de un gobierno recién constituido y con aspiración a liderar un programa “de progreso” a complicar la proyección pública del propio gobierno de forma tan radical con unas declaraciones como éstas. Recordemos que no se trata de un ministro perteneciente al Partido Socialista ni tampoco a Unidas Podemos, y que cuenta con una larga trayectoria en el sector bancario. Es posible que estos datos, por sí mismos, tengan algún significado. Por el momento no tenemos información fiable como para aportar interpretaciones más concretas".


1.            “Todos sabíamos que la inmigración masiva acabaría en desastre”. Lo publicó en un artículo la periodista sueca Lena Mellin, conocida colaboradora del diario socialdemócrata “Aftonbladet” y tradicionalmente entusiasta defensora de las políticas pro-inmigración.

Más aún, Lena Mellin llega a titular su artículo: “Los líderes de los partidos deberían estar avergonzados de sí mismos”.

Suscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu