EKAI Journal. Desarrollo Regional. EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLITICOSSuscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu

TELEGRAM:  https://t.me/EKAIJournal

 


"6.      Una diferencia fundamental entre el papel asumido por el Partido Comunista Chino y nuestros partidos políticos en el ámbito del desarrollo económico es precisamente el hecho de que los órganos locales y regionales del Partido Comunista Chino no renuncian a nada. Esto es, no renuncian a incidir sobre las claves del desarrollo económico a largo y muy largo plazo.
7. Al contrario, nuestros partidos políticos, al renunciar a incidir significativamente sobre estas variables, se encuentran ante un margen de actuación muy limitado que, como sucede especialmente a nivel local, dificulta incluso la diferenciación clara entre opciones políticas con referencias ideológicas teóricamente divergentes".


 
"6.      Txinako Alderdi Komunistak eta gure alderdi politikoek garapen ekonomikoaren esparruan beren gain hartzen duten zereginaren arteko funtsezko ezberdintasun bat hortxe bertan dago. Txinako Alderdi Komunistaren tokiko eta eskualdeko organoek ez diote ezeri uko egiten. Hau da, ez diote uko egiten epe luzerako eta oso luzerako garapen ekonomikoaren gakoetan eragiteari.

China lidera la recuperacion economica mundialEl colapso sistemico de la sociedad estadounidense ha comenzadoVIDEO
Europa se aleja de Trump¿La OTAN tiene futuro?Fuerzas iraquies destruyen varios escondites subterraneos de Daesh mientras el parlamento quiere ya la salida de las tropas de ocupacion de EEUUCruje el “vínculo trasatlantico”: Alemania propone responder a EE.UU. con aranceles por la presion de Washington contra el gasoducto Nord Stream 2
Migracion y Modelo de Desarrollo
 Informe Cultumetria.
MAS PIB CON MAS PERSONAS"5.      Es cierto que la alusión al incremento o reducción del PIB como referente de la evolución económica es habitual. Pero ello es porque se da por supuesto que, en el período de referencia, el número de habitantes no ha cambiado significativamente. Pero esta forma de proceder no tiene ningún sentido cuando estamos analizando precisamente el impacto de un incremento de población. Si el incremento del PIB lleva aparejado un incremento del número de personas, hay que contrastar inevitablemente ambas variables".


VIDEO
Vladímir Putin apuesta fuerte en Siria, ampliará las bases existentes e instalará nuevas basesRestauración Neoliberal o Proceso RevolucionarioChina: la encrucijada tras la pandemiaLas nuevas ecuaciones en el sistema de poder mundialRusia enumera los principales peligros en su estrategia de disuasion nuclearVIDEO Y TEXTO
EKAI Center en HISPAN TV
EEUU vive un clima de guerra civil larvada

Migrazioa eta Garapen Eredua
Cultumetria Txostena.
BPG HANDIAGO PERTSONA GEHIAGOREN BIDEZ
"5.     Egia da ohikoa dela BPGren igoera edo murrizketa ekonomiaren bilakaeraren erreferente gisa aipatzea. Baina hori gertatzen da jakintzat ematen delako erreferentzia-aldian biztanle-kopurua ez dela nabarmen aldatu. Baina jokabide horrek ez du inolako zentzurik biztanleria handitzearen eragina aztertzen ari garenean. BPG handitzeak berekin badakar pertsona-kopurua handitzea, bi aldagaiak kontrastatu behar dira ezinbestean".
"3.      Esta posición de “autosuficiencia” del modelo socialdemócrata europeo era, por supuesto, en buena parte lógica. Modelos de actuación, propuestas y políticas defendidas o aplicadas en países en desarrollo en pocas ocasiones eran aplicables con éxito al caso europeo. Al contrario, la socialdemocracia europea se esforzó –también lógicamente- por extender su propio modelo a otros países, como el Este de Europa o Latinoamérica". "3.      Europako eredu sozialdemokrataren "autosufizientzia-jarrera", jakina, hein handi batean logikoa zen. Garapen bidean dauden herrialdeetan defendatutako edo aplikatutako jarduera-ereduak, proposamenak eta politikak gutxitan aplikatzen ziren arrakastaz Europaren kasuan. Aitzitik, sozialdemokrazia europarra saiatu zen - logikoki ere bai - bere eredu propioa beste herrialde batzuetara hedatzen, hala nola Europa Ekialdera edo Latinoamerikara".


"8.     Como sabemos, esta función de liderazgo político la asume en China el Partido Comunista. Se trata de un contexto institucional sensiblemente distinto al nuestro, pero ello no tiene por qué ser un impedimento para analizar cuáles son esas diferencias y en qué medida pueden obtenerse ideas y buenas prácticas de interés para la orientación del liderazgo político de nuestro desarrollo local y regional".

"8.      Dakigunez, Alderdi Komunistak hartzen du lidergo politikoaren funtzio hori Txinan. Gurea ez bezalako testuinguru instituzional bat da, baina horrek ez du zertan eragozpen izan behar desberdintasun horiek zeintzuk diren aztertzeko eta gure toki- eta eskualde-garapenaren lidergo politikoa bideratzeko interesgarriak diren ideiak eta jardunbide egokiak zein neurritan lor daitezkeen arakatzeko"."8.      Recomendamos seriamente a Confebask una reflexión estratégica detenida sobre esta oportunidad. Puede ser demasiado tarde para incluirlo en los programas electorales para el próximo mes de julio. Necesitaríamos al menos 6 meses de otro “lavado de cerebro” a nuestros ciudadanos. Confebask debería ponerse en contacto con las corporaciones que controlan los medios de comunicación para transmitirles la idea. Probablemente responderán entusiastas. Se les hará la boca agua en cuanto hagan unos números estimando cómo se dispararán sus beneficios con una proporción adecuada de esclavos. A partir de ese momento, los medios y los líderes políticos empezarán a mentalizarnos sobre las virtudes del trabajo esclavo, sobre cuánta solidaridad esconde y sobre lo “progresista” que es".

"8.      Aukera horri buruzko hausnarketa estrategiko zehatza egitea gomendatzen diogu Confebaski. Beranduegi izan daiteke uztailerako hauteskunde-programetan sartzeko. Gutxienez 6 hilabete beharko genituzke gure herritarrei beste "garun garbiketa" bat egiteko. Komunikabideak kontrolatzen dituzten korporazioekin harremanetan jarri beharko luke Confebaskek ideia helarazteko. Gogotsu erantzungo dute ziur asko. “Ahoa ur” bihurtuko zaie zenbaki batzuk egin bezain laster, esklaboen proportzio egokiarekin etekinak nola puztuko diren kalkulatuta. Une horretatik aurrera, lan esklaboaren bertuteak, ezkutatzen duen elkartasuna eta zein "aurrerakoia" den saltzen hasiko dira hedabideak eta buruzagi politikoak"."12.     Las consecuencias de todo lo que indicamos son claras. Muy especialmente en el caso del País Vasco, los procesos electorales no son un instrumento adecuado –o son un proceso insuficiente- para asegurar el correcto enfoque del modelo de desarrollo y ni siquiera su alineamiento con los intereses generales de los ciudadanos vascos.
13.     Como consecuencia de ello, otros instrumentos o agentes sociales deben intervenir para asegurar un mayor alineamiento de la opinión pública con los intereses generales –con sus propios intereses- y, en definitiva, para convertirse en motores fundamentales del desarrollo económico".
"12.      Adierazi dugun guzti horren ondorioak argiak dira. Euskal Herriaren kasuan bereziki, hauteskunde-prozesuak ez dira tresna egokiak - edo ez dira nahikoak - garapen-ereduaren norabide egokia bermatzeko, ezta euskal herritarren interes orokorrekin lerrokatzeko ere.

13.      Horren ondorioz, beste tresna edo gizarte-eragile batzuek esku hartu behar dute iritzi publikoa interes orokorrekin - beren interesekin - gehiago lerrokatzen dela ziurtatzeko, eta, azken batean, garapen ekonomikoaren funtsezko eragile bihurtzeko".
"4.      Sin embargo, el que podamos calificar la gestión política de estas provincias y regiones como “política regional” es dudoso. Si tenemos en cuenta su dimensión territorial y poblacional, se trataría de ámbitos territoriales más comparables con los estados-miembros de la Unión Europea que con nuestras “regiones”. Si se prefiere, podemos entender que las provincias y regiones chinas pueden ser comparables con las regiones europeas en cuanto a criterios de ámbito competencial, ya que no son ámbitos territoriales soberanos sino subdivisiones territoriales de un estado. Por el contrario, no son comparables desde el punto de vista de estructura socioeconómica, puesto que su dimensión es desproporcionadamente superior a la de las regiones europeas"."4.      Hala ere, zalantzazkoa da probintzia eta eskualde horien kudeaketa politikoa "eskualde-politikatzat" jotzea. Lurralde- eta biztanleria-dimentsioa kontuan hartzen badugu, Europar Batasuneko estatu-kideekin alderagarriagoak diren lurralde-eremuak izango lirateke, gure "eskualde/erregioekin" baino. Uler dezakegu ere Txinako probintziak eta eskualdeak Europako eskualde/erregioekin aldera daitezkeela eskumen-esparruko irizpideei dagokienez; izan ere, ez dira lurralde-eremu subiranoak, baizik eta estatu baten lurralde-banaketak. Aitzitik, ezin dira konparatu egitura sozioekonomikoaren ikuspegitik, Europako eskualdeak baino askoz handiagoak baitira Txinako probintziak"."8.      La gran pregunta es qué es lo que puede haber inducido a un ministro de un gobierno recién constituido y con aspiración a liderar un programa “de progreso” a complicar la proyección pública del propio gobierno de forma tan radical con unas declaraciones como éstas. Recordemos que no se trata de un ministro perteneciente al Partido Socialista ni tampoco a Unidas Podemos, y que cuenta con una larga trayectoria en el sector bancario. Es posible que estos datos, por sí mismos, tengan algún significado. Por el momento no tenemos información fiable como para aportar interpretaciones más concretas".


1.            “Todos sabíamos que la inmigración masiva acabaría en desastre”. Lo publicó en un artículo la periodista sueca Lena Mellin, conocida colaboradora del diario socialdemócrata “Aftonbladet” y tradicionalmente entusiasta defensora de las políticas pro-inmigración.

Más aún, Lena Mellin llega a titular su artículo: “Los líderes de los partidos deberían estar avergonzados de sí mismos”.

Suscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu