Frantzia. ETEKINETAN PARTE HARTZEA BENETAKOA AL DA?

AUDIOA - TESTUA
Enpresan Parte Hartzea Frantzian

ETEKINETAN PARTE HARTZEA BENETAKOA AL DA?

AUDIOA:  https://youtu.be/N61fiWEtNoQ

TESTUA (PDF):    https://yadi.sk/i/Pex0jdHJgiBXFg

1.     Behin eta berriz eztabaidatu da Frantziako araudian "enpresaren mozkinak soldatapekoei birbanatzea" bezala araututako "partaidetza" ikuspuntu ekonomikotik benetako mozkinen banaketa ote den.

2.     Lehenik eta behin, langile guztiei dagokien prima ez da zehazki enpresak sortutako etekinen kuota jakin bat. Mozkinen gainean kalkulatzen da, baina beste erreferentzia batzuetan ere oinarritzen da, hala nola soldatek balio erantsiaren gainean duten pisua eta erakundearen ondare garbiaren zifra.

3.     Langileek ez dute galeretan parte hartzen. Egia esan, arau-tratamenduak erakusten digu, funtsean, mozkinetako partaidetza bat baino gehiago, mozkinen zifrari erreferentzia egiten dion ordainsari-prima bat dela.

4.     Gogora dezagun erreferentziazko lege-formula:Bertan:


E = Etekin garbia

K = Berezko Kapitala

S = Soldatak

B = Enpresaren Balio Erantsia

 

5.     Horrek esan nahi du prima sortuko dela soilik emaitzak enpresaren ondare garbiaren %5etik gorakoak badira. Hau da, errentagarritasuna txikia denean, etekin osoa jasotzen du jabeak. Eta handia bada bakarrik erabiltzen da errentagarritasun handi horren zati bat prima hori sortzeko.

6.     Hori guztia dela eta, analisten sektore batek zalantzan jarri du ordainsari horren izaera ekonomikoa benetako etekina izatea.

7.     Egia esan, partaidetza-sistema horri "mozkinetako partaidetza" terminoa aplikatzea edo ez aplikatzea erabiltzen ari garen etekinaren kontzeptuaren mende dago ere.

8.     Etekintzat jotzen badugu ekitaldiko gastuak deskontatu ondoren soberan dagoen errentagarritasuna, badirudi ordainsari hori "etekin" gisa hartu beharko genukeela. Etekin positiboak daudenean bakarrik sortzen da, eta, hein handi batean, horien zenbatekoaren arabera. Hala ere, norbaitek argudiatu lezake langile horien parte-hartzea "gastua" ere badela, nahiz eta etekin positiboen kasuan soilik gauzatu.

9.     Etekintzat hartzen badugu inbertitzaileak lortutako soberako errentagarritasuna, agerikoa da prima hori ez dela etekinaren zati bat. Enpresaren titularrak edo kanpoko inbertitzaile batek, inbertsioaren etekina kalkulatzerakoan, ordainsari horien zenbatekoa deskontatuko du logikoki, eta "kostu" gisa hartuko du.

10. Arrazoimendu mota horrek bultzatu zuen kontabilitate-erregulazioan gastutzat hartzera, esate baterako, sozietateen gaineko zerga gisa enpresek ordaindu beharreko zenbatekoa. Etekina dagoenean bakarrik sortzen da, eta etekinaren arabera kalkulatzen da. Baina ez da berez etekina.

11. Azken batean, badirudi argi dagoela, zentzu ekonomikoan, mozkinaren kontzeptua ezin dela bereizi enpresaren jabetza edo titulartasun kontzeptutik. Horrek berekin ekarriko liguke Frantziako partaidetza horiek sortutako primak "emaitzen arabera kalkulatutako lan-primatzat" hartzea, benetako etekinen banaketa baino gehiago.

 

ENPRESA ETA LANAri buruzko idatziak

EKAI Center-en beste idatzi batzuk