Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa AUTOGESTIOA ETA ENPRESEN KONTZENTRAZIOA

Gizarte Ekonomia eta Kudeaketa Publikoa

AUTOGESTIOA ETA ENPRESEN KONTZENTRAZIOA

1.      Kooperatibek eta gizarte-ekonomiak problematika konplexua planteatzen dute enpresen kontzentrazioaren ikuspegitik. Alde batetik, autonomoen kooperatibek (nekazaritza-kooperatibak, txikizkarienak, etab.), batzuetan, beren merkatuko funtsezko kuotak edo kuota nagusiak hartzeko gaitasun handiaren ondoriozko erronkak planteatu dituzte, eta, ikuspegi horretatik, erosketa- edo salmenta-jardueren kontzentrazio-maila handiak lortzen dituzte maiz.
2.      Bestalde, autoeraketan edo autogestioan oinarritutako izaera duten kooperatibak eta gizarte-ekonomiako enpresak (lan-kooperatibak, lan-sozietateak, etab.) eredu alternatibo gisa aldarrikatu izan dira maiz. Eredu horrek, beste ezaugarri batzuen artean, merkatuko lehiaren defentsa dakar berekin, enpresen kontzentrazioarekiko berezko erresistentziagatik.
3.      Eztabaida hori 80ko hamarkadan planteatu zen, ikuspegi teoriko eta politiko batetik enpresen autogestioaren ereduak aztertzen zituzten funtsezko bi alderdietatik: Jugoslaviako autogestioaren eredua eta eredu ekonomiko "autogestionario" baten alde egiten zuten korronte europarrak – frantsesak batez ere –.
4.      Mendebaldeko Europako analisi teorikoetan zein Jugoslaviako esperientzian argi eta garbi identifikatzen zen eredu autogestionarioen enpresa-kontzentrazioarekiko berezko erresistentzia. Horixe bera aztertu du EKAI Centerrek inbertsio-pizgarriaren edo hazkunde-pizgarriaren ikuspegitik.
5.      Badirudi argi dagoela kooperatibek, lan-sozietateek eta, oro har, autogestionatutako enpresek inbertsio produktibo "hedakorrerako" pizgarria nabarmen txikiagoa dutela sozietate kapitalistena baino. Analisi ekonomikoaren logika hori Jugoslaviako esperientzian argi eta garbi egiaztatzen zela zirudien, non autoeratutako sektoreetan enpresa-sakabanaketak denboran zehar egonkor irautea zirudien.
6.      Bazirudien gertaera horiek eredu autogestionarioaren aldeko argudio gisa erabilgarriak zirela, gehiegizko enpresa-kontzentrazioaren arazo ekonomiko, sozial eta politikoak saihesten zituen eredu moduan.
7.      Hala ere, eredu autogestionarioaren aurkakoek zalantzan jarri zuten argudio hori. Edo, nahiago izanez gero, txanponaren bi aldeak aztertu beharra planteatu zuten. Sistema autogestionarioak enpresa-kontzentraziorako duen joera txikiagoa onartuta, kontzentrazioaren fenomenoak interes orokorraren ikuspegitik alderdi positiboak zein negatiboak dituela kontuan hartzeko beharra planteatu zen.
8.      Hain zuzen ere, kontzentrazio sektorialaren fenomenoak eta lehiaren arloko politika publikoak aztertzean, batzuetan, lehiaren fenomenoen azterketa errazegiak egin dira. Azterketa horien arabera, pentsatzekoa da fenomeno monopolistikoak edo oligopolistikoak berez negatiboak direla, eta, beraz, Estatuak sistematikoki ziurtatu behar du enpresen sakabanatze-maila nahikoa dagoela jarduera-sektore guztietan.
9.      Analisi hau, ordea, oso partziala da. Badakigu enpresa-dimentsioak enpresei ematen dizkien abantailek eragin negatiboak dituztela, baina gizartean ere oso eragin positiboak dituzte, batez ere eskalako ekonomien ikuspegitik. Dimentsio handiagoak aukera ematen die enpresei beren kostuak nabarmen murrizteko eta, beraz, produktu eta zerbitzu hobeak edo merkeagoak eskaintzeko.
10.  Horrek esan nahi du enpresa-kontzentrazioaren alderdi negatiboak eskala-ekonomian dituzten eragin positiboen argitan baloratu behar direla. Sektore jakin bateko oligopolio batek aukera eman diezaieke enpresa bati edo batzuei hornitzaileez edo bezeroez abusatzeko. Baina gizarteak – eskala-ekonomien ondorioz – egoera horretatik jasotzen dituen abantailak baino txikiagoa bada inpaktu negatibo hori, interes orokorrak gomendatzen du itxuraz gehiegizkoa den enpresa-kontzentrazioko horrelako prozesuak onartzea edo bultzatzea.
11. Horrek ondorio garrantzitsuak ditu politika publikoen ikuspegitik. Horrek esan nahi du botere publikoek, ekonomia kapitalista batean, kontzentrazio-prozesuak zaintzeaz gain, eskalako ekonomiek gizartean edo ekonomian duten eraginagatik justifikatuta dauden prozesuak erraztu behar dituztela. Eta, alderantziz, ekonomia autogestionatu batean, baliteke gobernuek – Jugoslavian gertatzen zen bezala – neurri espezifikoak hartu behar izatea enpresa autogestionatuen kontzentrazio- edo hazkunde-prozesuak bultzatzeko, enpresa horiek ez baitira horretarako bereziki motibatuta egoten.