Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna LANGILERIK GABEKO LANTEGIEN GARRANTZI TEORIKOA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

LANGILERIK GABEKO LANTEGIEN GARRANTZI TEORIKOA

1.      Langilerik gabeko enpresen eraikuntza teorikoan, ikusi dugunez, badirudi merkatua enpresaburu-inbertitzaileak egiten duen lan profesionala baizik ez litzake prest egongo balio erantsi gisa onartzeko. Teknikoki, soldatapekorik gabeko enpresaburu autonomoa litzateke, kapital-inbertsio oso handia egin behar izan duena.
2.      Testuinguru horrek agerian uzten digu etorkizun hori ez dela bideragarria inbertsio kapitalistaren testuinguruan. Eta epe oso luzera kapitalaren intentsitateak errentagarritasunean eta inbertsioan duen eraginaren azalpen kontzeptual argia ere ematen digu.
3.      "Lanik ez badago, balio erantsirik ez dagoela eta, beraz, errentagarritasunik ez dagoela" ondorioztatzera garamatzan hausnarketa teorikoak ondorio izugarriak ditu merkatu-ekonomiaren oinarrizko mekanismoen interpretazioan. Ziur asko, merkatuak ez du berez balio erantsia aitortzen enpresari ekarritako kapitalaren arabera, baizik eta enpresan egindako lanaren arabera (soldatapekoen lana eta enpresaburuak egindako zuzendaritza-funtzioa).
4.      Egia esan, enpresa-errentagarritasuna "kapitalaren errentagarritasun" gisa interpretatzeko joera dugun arren, merkatuak ez du balio erantsi gisa inolako kapital-ekarpenik aitortzen, lan-ekarpena baizik. "Kapitalaren errentagarritasuntzat" jotzen dugu etekinaren eta inbertsioaren arteko ratioa, baina hori inbertsiogilearen interes pertsonalaren logikaren errealitatea da, ez du esan nahi merkatuak gehiago ordaintzen duenik kapital gehiago behar duten produktu eta zerbitzuengatik.
5.      Horrela, lan-balioaren teoriaren oso antzeko testuinguru teorikoa aurkituko genuke. Testuinguru horrek merkatu-ekonomia bat islatuko luke, non aurrerapen tekniko eta teknologikoek, enpresen kapital-intentsitatea handitzen duten heinean, kapital-inbertsioen errentagarritasuna murrizten duten. Horrek ohiko intuizioaren kontrakoa dirudi; izan ere, badirudi aurrerapen teknologikoak enpresa errentagarriagoak eta, beraz, etekin handiagoak sortuko dituela. Hala ere, praktikan, eta baldintza konstanteetan, kontrakoa gertatzen da: aurrerapen teknologikoak lanaren araberako kapital intentsitate handiagoa sortzen du eta, beraz, kapital errentagarritasun txikiagoa.
6.      Analista gehienek onartzen dute kapital-intentsitate handiagoak enpresa-etekina murrizten duela. Errealitate horren inplikazio historikoak ulertzerakoan sortzen dira interpretazio-desberdintasunak. Jakina da errealitate ekonomikoan beste aldagai asko daudela enpresen etekinak handitzen edo gutxitzen dituztenak, eta, sarritan, kapitalaren intentsitatearen eragin negatibo horri aurre egiten diotenak.
7.      Orain arte, marxismoaren barruko analista gutxi batzuek baino ez dute defendatu epe oso luzera, ikuspegi historiko batetik, kapitalaren intentsitate gero eta handiagoak sortutako errentagarritasunaren murrizketa ezin izango dela konpentsatu eta, beraz, merkatu-sistemaren amaieraren aurrean egongo ginatekeela. Edo, hobeto esanda, merkatu-ekonomiaren logika kapitalistaren amaieraren aurrean.
8.      Hala ere, badirudi "langilerik gabeko lantegien" zerumuga teorikoak adierazten digula, azken finean, kapitalaren intentsitateak kapitalaren errentagarritasun-tasarekin amaituko duela. K/L (Kapitala/Lana) erlazioa handitzen den heinean, joera hori indargabetzen duten faktoreek gero eta gaitasun gutxiago izango dute. "Langilerik gabeko enpresen" horizontea hurbildu ahala, kapitalak inbertitzeari utziko dio, ez baita modurik egongo merkatuak gutxieneko errentagarritasuna aitortzeko. Logikak dioenez, lan-ekarpenik gabe ez dago balio erantsirik.
9.      Horrek ez du esan nahi langilerik gabeko lantegien etorkizuna teorikoki bideragarria ez denik. Baina nekez iritsiko lirateke horretara inbertsio kapitalistak. Kapitalaren errentagarritasuna maila jakin batera murriztu ondoren, kapital kooperatiboak ordezkatu beharko luke, edo, azken finean, kapital publikoak, kapital-intentsitate oso altuko baldintzetan inbertitzen jarraitu ahal izateko.