Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna KAPITALA, LANA ETA LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

KAPITALA, LANA ETA LANGILERIK GABEKO LANTEGIAK

1.      Azaldu dugu "langilerik gabeko fabrikak" kontzeptu teorikoa oso baliagarria dela kapitalaren intentsitateak enpresen errentagarritasunean -eta, ondorioz, garapen-ereduan- duen eragina ulertzeko eta sistematizatzeko. Bereziki, enpresak automatizatzeko eta digitalizatzeko prozesuetan aurrerapen nabarmena egin behar den testuinguruan.
2.      Oro har, onartzen da enpresako lanpostu bakoitzeko kapital-intentsitate handiagoak kapitalaren errentagarritasuna murriztea eragiten duela joera gisa, eta beste faktore batzuek joera hori indargabetu dezaketela edo ez. Tradizionalki, etengabeko eztabaida teorikoa egon da kapital-intentsitate handiagoaren inpaktuari buruz oso epe luzean. Eta inpaktu hori, lehenago ala beranduago, zein neurritan izan daitekeen konpentsatu ezina.
3.      Kontzeptualki, "langilerik gabeko fabrikak" delako erreferentziak kapital-intentsitate handieneko horizontera garamatza, non K/L (Kapitala/Lana) ratioa infinitua izango litzatekeen. Testuinguru horretan, balore-lanaren teoriaren logikak – baita bertsio marxistan ere – ulertaraziko liguke merkatua ez litzatekeela prest egongo kapital-inbertsioa ordaintzeko, ez bailitzateke balio erantsirik sortuko.
4.      Hala ere, badirudi horrek logikarekin talka egiten duela. Merkatuak inbertsioa ordaintzen ez badu, badirudi inbertsio hori ez litzatekeela egingo. Edo, beste ikuspuntu batetik, badirudi merkatuak nahitaez ordaindu beharko lukeela inbertsio hori, enpresariari bere ekimenagatik eta ekarpenagatik ordaindu beharreko prezio gisa, langilerik egon ez arren.
5.      Nahasmen hori konpontzeko, baliteke argitu behar izatea "lana" kontzeptuarekin zer esan nahi dugun eta "inbertsioa" kontzeptuarekin zer esan nahi dugun.
6.      Egia esan, teoria ekonomikoak "lana" eta "soldatapeko lana" identifikatzeko joera badu ere, enpresaburuak enpresari egiten dion ekarpenaren barne, beti dago neurri bateko "lana". Enpresaburu autonomo baten lanaldi osoko "lana", mikroenpresetako exekuziokoa eta zuzendaritzakoa, etab. Enpresek handitu ahala, kapitalistaren ekarpena gero eta kapital-ekarpen hutsagoa da, eta "lanaren" ekarpena sinbolikoagoa bihurtzen da. Baina beti dago, gutxienez, kapitala jarri aurretik inbertsioak hautatzeko ahalegina.
7.      Horrela, "langilerik gabeko enpresak" aipatzen ditugunean, honako hauek bereiz ditzakegu:
A. "Soldatapeko langilerik gabe" baina enpresari inbertitzaileak nolabaiteko "lan-ekarpena" egiten duen enpresen kasua
B. Automatizazio-mailak edozein lan-ekarpen erabat desagertzea ahalbidetuko lukeen eta inbertitzailearen ekarpena zentzu hertsian kapital-ekarpen hutsa izango litzatekeen enpresen kasu teorikoa.
8.      Demagun, teoria ekonomikoan azaldu ohi den moduan, enpresa-inbertsioa bakarrik erabiltzen dela alde batetik kanpoko ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko, eta, bestetik, soldatapeko langileen ordainsaria jasotzeko. Kasu horretan, langilerik gabeko fabrika batean balio erantsia desagertu beharko litzateke, inbertsio osoa ondasunak eta zerbitzuak erostera bideratuko bailitzateke. Azken produktu edo zerbitzuari erantsitako ondasun eta zerbitzu horiek dagokien prezioaren arabera baloratuko lirateke, baina merkatuak nekez aitortuko lieke horiei balio handiagoa.
9.      Hala ere, horrek talka egiten du intuizioak enpresa-ekonomiaren logikari buruz esaten digunarekin. Langilerik ez balego ere, merkatuak kapitala ordaintzen ez badu, inbertsioa/enpresa ez litzateke martxan jarriko. Beraz, merkatuak inbertsioa "behar beste" ordaindu beharko luke.
10.  Kontraesan hori argitu daiteke, beharbada, enpresaburuak ekarritako "lanaren" kontzeptua txertatzen badugu. Gertatzen dena da inbertitzailearen edo enpresaburuaren ekarpena aipatzen dugunean, onartzen ari garela ez dela finantza-baliabideen ekarpen hutsa, baizik eta, alderantziz, beti barneratzen duela gainbegiratze-, koordinazio- edo kontratazio-funtzioren bat.
11.  Dena aldatzen da egoera teoriko hertsi batean jartzen bagara, non inbertitzaileak kapitala bakarrik ematen duen eta inolako lan-ekarpenik egiten ez duen. Kasu horretan, badirudi argi dagoela, inbertsioaren ekarpen bakarra hark eskuratutako ondasunak eta zerbitzuak izango liratekeenez, enpresak merkatuan saldutako produktu eta zerbitzuen batez besteko salneurriak ez lukeela etekinik sortzeko aukerarik emango.
12.  Hala ere, ulertu behar dugu, "langilerik gabeko enpresak" aipatzen ditugunean, soldatapeko langilerik gabeko enpresa baten testuinguru hipotetikoan kokatu behar garela, baina inbertitzaileak/enpresaburuak nolabaiteko "lana" egiten duela – gutxienekoa bada ere–. Kasu horretan, inbertitzaileak/enpresaburuak erantsitako balioari dagokion etekina ordaintzeko prest egongo litzateke merkatua. Gakoa da ea etekin horrek enpresaburuaren gainbegiratze-, koordinazio- eta ordezkaritza-lan kualifikatuan emandako denbora soilik ordainduko lukeen, edo kapitala ere ordaintzen ari dela pentsatu beharko genukeen. Logikaren arabera, lan kualifikatuaren lansaria izango litzateke, eta ez kapital-ekarpenarekiko proportzionala.