100.000 MILIOI KAOSA EKIDITEKO (Eus) 100 BILLION TO AVOID CHAOS (Basque) 100.000 MILLONES PARA EVITAR EL CAOS (Eus)